Posts tagged ‘partnervåld’

Internationella Mansdagen

Idag är det alltså Internationella Mansdagen, som till skillnad från vad många tror inte handlar (enbart) om att ”hylla mannen”, utan primärt om att attackera problemområden där män faktiskt far illa.

Dagen är alltså värd att uppmärksamma inte för att män skulle vara bättre än kvinnor, eller för att män generellt skulle vara mer utsatta eller förtryckta än kvinnor – utan för att det finns specifika frågor och områden där det är rimligt att lägga fokus på männen. (Det vill säga av precis samma anledning som Internationella Kvinnodagen är värd att uppmärksamma.)

Några exempel av relevans här i Sverige?

  • Ungefär 9/10 av de som dör i arbetsplatsolyckor är män, och även bland ”indirekta” dödsoffer (arbetsinducerade sjukdomar som tar liv) är män i klar majoritet.
  • Män dominerar tämligen stort på samhällets bottenskikt; bland hemlösa, narkomaner och på andra sätt socialt utslagna.
  • Pappor har inte samma juridiska rättigheter som mammor, och ses i lagens ögon fortfarande som de sekundära föräldrarna.
  • Med undantag för hjärt-/kärlsjukdomar har män svårare än kvinnor att bli sjukskrivna vid samma symtom – om de alls söker vård…
  • Betydligt fler dör av prostatacancer än av t.ex. bröstcancer varje år, men män har inte tillgång till motsvarande förebyggande screening.
  • Partnervåld mot män osynliggörs i hög grad i den offentliga diskussionen, och det sociala stigmat gör därtill att många utsatta män inte vågar anmäla.
  • Pojkar har svårare att trivas och utvecklas i skolan, trots att de har samma genomsnittliga intelligens och klarar faktiska kunskapsprov lika bra.
  • Öppen misandri i etablerad media är fullt accepterad, och ses snarare som ett tecken på att man är ”socialt medveten” än som den sexism det faktiskt handlar om.

Debattörer och tyckare som säger sig jobba för / värna om jämställdhet, borde se det som en självklarhet att engagera sig även i dessa frågor, och inte bara (men även) i frågor där kvinnor har den sämre sitsen.

Tyvärr är detta dock långt ifrån fallet. Istället finns det de som inte bara tycker att män skall hålla käften, utan som därtill förmedlar den åsikten på ett sätt som garanterat bidrar till ett par av punkterna i listan här ovan. Män och mansrollen må enligt vissa vara roten till allt ont, men nåde de män som bryter normen om att vara tysta, starka och tåliga…

My Vingren om internationella mansdagen

Annonser

november 19, 2013 at 10:56 15 kommentarer

Sandlådekrig och sakfrågor

Hej på er. Nej, jag är inte död, och bloggen är inte begraven. Den har bara varit på en väldigt lång spa-weekend, så här i höstmörkret…

Skämt åsido, så har jag i alla fall varit något mer aktiv på Twitter än här på bloggen. Under den senaste veckan har jag till och från hängett mig åt lite verbal tennis med kontot @FeminismSverige, vilket jag mer och mer blivit övertygad om att är ett trollkonto, och inte en riktig/person grupp. Sista stenen i den vågskålen var när jag bad @FeminismSverige att lista de 3-5 viktigaste jämställdhetsfrågorna hen såg i Sverige av idag, vilket ledde till tystnad. Trots att kontot fortsatte att mangla ut ett tvåsiffrigt antal tämligen floskelaktiga, misandriska menlösheter dygnet efter att frågan ställdes, fanns det tydligen ingen tid/lust att svara på min fråga.

Jag tvivlar på att jag kommer att få något svar framledes heller.

”Än se’n då?”, kanske någon undrar, och menar att jag ju själv i samma utsträckning hängett mig åt futtigt sandlådekrig, istället för att snacka sakfrågor av vikt. Jag får väl medge att det ligger något i det, och hänvisa till att det är rätt befriande att få slumma någon gång emellanåt… Samtidigt vill jag naturligtvis inte lägga ribban lika lågt som @FeminismSverige, varför jag här lite kort tänkte föreslå några områden värda att fokusera på.

"Tar upp viktiga könsfrågor". Var då, i det Twitter-flödet...?

”Tar upp viktiga könsfrågor”. Var då, i det Twitter-flödet…?

Det är naturligtvis svårt att rangordna sådana här frågor, och peka ut vilka som är absolut viktigast. Yttrar jag mig en vecka från nu kanske någon punkt har bytts ut. Samtliga är dock goda exempel på jämställdhetsfrågor jag tycker att bör erhålla ett visst fokus:

Könsneutrala satsningar kring partnervåld
Det är visserligen fler kvinnor än män som far illa av partnervåld. 75-80% av de som dödas av en partner är kvinnor, och 65-70% av de som skadas fysiskt (ju värre skador, desto större andel kvinnor). Dock är andelen manliga offer i rent antal huvuden räknat fortfarande kring 40-50%, och det är som sagt cirka en tredjedel av de fysiskt skadade som är män. Att staten då satsar flera hundratals MSEK på att förebygga alla typer av partnervåld förutom sådant med manliga offer och kvinnliga förövare, kan aldrig vara rimligt. Stödet och skyddet för utsatta män bör stå i proportion till den verkliga utsattheten.

Förbättrat pensionssystem i samband med föräldraledigt
Dagens system ger ett sämre utfall för den förälder som är hemma mest med barnen. Visst kan information och politiska styrmedel jämna ut andelen dagar respektive kön tar ut, och jag skulle absolut vilja se män ta ut mer föräldraledigt, men i ett fritt samhälle bör varje familj få välja själva hur de vill lägga upp det. Då tror jag fortfarande att kvinnor kommer att vilja vara hemma i större utsträckning än män. För att detta inte skall skada dem ekonomiskt, vore det rimligt att föräldrar med gemensam vårdnad om barnet ledigheten tas ut för, också delar solidariskt på de pensionspoäng som deras gemensamma inkomst under föräldraledigheten motsvarar.

Förbättrade rättigheter till pappor
Pappor ses fortfarande som andra gradens föräldrar i flera avseenden, vilket inte är acceptabelt. Barnbidraget bör naturligtvis inte per automatik tillfalla mamman, utan vara delat lika som utgångsläge. Utpekade faderskandidater bör ha rätt att kräva faderskapstest, och inte kunna bli underhållsskyldiga utan positivt testresultat. Genom test bevisade pappor bör automatiskt få gemensam vårdnad om barnet, även om föräldrarna inte är gifta. Utredningar i vårdnadstvister bör (om möjligt) utföras av tvåkönade utredarteam, för bredare perspektiv.

Blinda ansökningshandlingar
Även om privatägda företag rimligen bör få utforma sina rekryteringsprocesser som de själva önskar (så länge de inte diskriminerar någon enligt rådande lagstiftning) verkar det rimligt att offentliga institutioner skall åläggas att nyttja blinda ansökningshandlingar. Med detta avses alltså att ansökningar ”tvättas”, så att den sökandes kön och etnicitet (samt möjligen även ålder) inte är känt för den/de som fattar det slutliga rekryteringsbeslutet. På så viss har två likvärdigt meriterande sökande samma utgångsläge, oavsett om de heter Johan Larsson eller Amina Mahmoud.

Förbättrad screening för prostatacancer
Trots att prostatacancer dödar betydligt fler svenska medborgare varje år än vad bröstcancer gör, har sjukvården en välfungerande och omfattande apparatur för att upptäcka den senare, men klart bristfälliga rutiner för att upptäcka den förra. Om samhället har råd att ge kvinnor det skyddet, bör väl män (som i det här fallet är en mer utsatt grupp) också kunna få samma omsorg?

Subventionering av endometrios-behandling
Endometrios är en ofta väldigt smärtsam folksjukdom, som uppemot 200 000 svenska kvinnor lider av. Det finns förhållandevis effektiva behandlingar och läkemedel att tillgå, men eftersom staten inte vill subventionera dessa är kostnaden hög vilket gör behandlingen otillgänglig för många. Givet det höga antalet drabbade borde en omvärdering av statens hållning här vara rimlig.

Tja, det var alltså ett par punkter. Närmare bestämt sex till antalet, och om man nu vill ägna sig åt ”jämlikhetssträvande” även i sitt jämlikhetssträvande, tre stycken vardera som kan sägas vara riktade mot män respektive kvinnor. Känns kanske lite mesigt för att komma från en patriarkatets fanbärare som jag (vilket jag i egenskap av frispråkig icke-feminist förmodligen ses som av vissa) men icke desto mindre en ärlig bild av frågor jag ser som viktiga.

Undrar vilka ”mansfokuserade” punkter @FeminismSverige (eller valfri radikalfeminist som faktiskt finns på riktigt) skulle ha på sin lista…?

september 24, 2013 at 21:53 9 kommentarer

Slagna män osynliggörs av Nyamko Sabuni

Jämställdhetsminister Nyamko Sabuni skriver på Aftonbladet om hur vårdpersonal måste fråga om kvinnomisshandel. Hon skriver bland annat detta:

Många kvinnor som utsetts för våld i nära relationer går osedda genom tillvaron. Vissa anstränger sig för att dölja brotten, andra har bara inte kraft nog kvar att bryta upp från våld och tvång. Vissa använder ständigt mer make-up och andra träder inte fram i ljuset utan lever i en skuggvärld. Det råder ingen politisk konflikt i fördömandet av våldet. Mäns våld mot kvinnor är den mest akuta jämställdhetspolitiska utmaningen. Där är alliansregeringen tydlig.

Ambitionen att se till att så få som möjligt drabbas av partnervåld är naturligtvis god, för givetvis är det alltid en tragedi när någon utsätts för våld eller psykisk terror av en närstående. Det råder heller inget tvivel om att kvinnor är den mest utsatta gruppen. Även om det ”bara” är ungefär 50-55% av offren för partnervåld som är kvinnor, utgörs cirka 65-70% av de som skadas fysiskt och cirka 75% av de som dödas av partnervåld av kvinnor.

Vän av ordning noterar dock en sak i siffrorna här ovan: det handlar inte om en 100/0-fördelning med bara kvinnor som utsatta. Även män utsätts för, och skadas av, partnervåld. Därför kan man ifrågasätta följande passager från Sabuni:

Vi har ökat resurserna för landets kvinnojourer och vi har förbättrat den hjälp som sociala myndigheter kan ge.

Eftersom två fel inte gör ett rätt är det bra att landets kvinnojourer fått större resurser. Dock är det lite synd att de få mansjourer som finns får en bråkdel av det stöd kvinnojourerna får (även räknat per enhet).

Målet är att mäns våld mot kvinnor ska upphöra. Hemmet ska vara en trygg plats och inte brottsplats.

Varför kan inte målet vara att allt partnervåld skall upphöra? Någon som har fattat det jag verkar missa kan väl förklara för mig hur det skulle kunna vara en sämre ambition?

Trots 27 000 anmälda misshandelsfall mot kvinnor varje år kommer alldeles för många brott aldrig till samhällets kännedom.

Mörkertalet för partnervåld mot män är enligt skapligt eniga uppskattningar högre. Ändå vill Sabuni alltså att bara kvinnor skall tillfrågas om partnervåld av vårdpersonal, inte män. Återigen: varför inte inkludera alla? Menar Sabuni att det bara är majoritetsproblem vi skall bry oss om? I så fall kommer nog hela vården att behöva genomgå ganska omfattande förändringar… (Fotnot: jag har naturligtvis inget emot att vi minskar mörkertalet för kvinnor; det vore självfallet önskvärt.)

Uppdraget syftar till att ge personalen metoder och kunskap i hur man ställer frågor i syfte att i tidigt skede upptäcka den våldsutsatta, såväl kvinnor som barn och partners som lever i samkönade relationer.

Där har vi det igen… Bokstavligen ALLA utsatta grupper utom just män skall erbjudas förbättrad uppmärksamhet och stöttning. Detta trots att antalet män i heterosexuella relationer som drabbas av partnervåld med all rimlighet överstiger antalet homosexuella som drabbas; det går alltså inte att skylla på att det skulle vara en marginell grupp som förbises.

Allvarligt, Nyamko, vad är det egentligen som gör att du så villigt överser med våldsutsatta män, bara för att de är män? Borde inte en jämställdhetsminister motverka diskriminering på grund av kön, istället för att bidra till den…?

Troubled man

Käften – du finns inte!

juni 10, 2012 at 13:30 5 kommentarer

Äldre inlägg


Som Peter Steele formulerade det: "Don't mistake lack of talent for genious". Den här bloggen lämnar inga kvalitetsgarantier...

Något intressant att säga till mig personligen? Maila mig!

Logga in

Senaste inläggen

@Certatio_WP

Fel: Twitter svarade inte. Vänta några minuter och uppdatera den här sidan.

Kategorier

Arkiverat

"I am always ready to learn, although I do not always like being taught."
- WINSTON CHURCHILL

"Two things are infinite: the universe and human stupidity, and I'm not sure about the former."
- ALBERT EINSTEIN

"The trouble with having an open mind, of course, is that people will insist on coming along and trying to put things in it."
- TERRY PRATCHETT

"However beautiful the strategy, you should occasionally look at the results."
- WINSTON CHURCHILL

"Human beings, who are almost unique in having the ability to learn from the experience of others, are also remarkable for their apparent disinclination to do so."
- DOUGLAS ADAMS

"The infliction of cruelty with a good conscience is a delight to moralists - that is why they invented Hell."
- BERTRAND RUSSELL

"You have enemies? Good. That means you've stood up for something, sometime in your life."
- WINSTON CHURCHILL

"All generalizations are false, including this one."
- MARK TWAIN

"The presence of those seeking the truth is infinitely to be preferred to the presence of those who think they've found it."
- TERRY PRATCHETT

"If you have ten thousand regulations you destroy all respect for the law."
- WINSTON CHURCHILL

"In the beginning the Universe was created. This has made a lot of people very angry and has been widely regarded as a bad move."
- DOUGLAS ADAMS

"Everything that every individual has ever done in all of human history establishes the minimum boundary of the possible. The maximum, if any, is completely unknown."
- JOHN TOOBY

Publiksiffra

  • 86 503