Posts tagged ‘arbetsplatsolyckor’

Internationella Mansdagen

Idag är det alltså Internationella Mansdagen, som till skillnad från vad många tror inte handlar (enbart) om att ”hylla mannen”, utan primärt om att attackera problemområden där män faktiskt far illa.

Dagen är alltså värd att uppmärksamma inte för att män skulle vara bättre än kvinnor, eller för att män generellt skulle vara mer utsatta eller förtryckta än kvinnor – utan för att det finns specifika frågor och områden där det är rimligt att lägga fokus på männen. (Det vill säga av precis samma anledning som Internationella Kvinnodagen är värd att uppmärksamma.)

Några exempel av relevans här i Sverige?

 • Ungefär 9/10 av de som dör i arbetsplatsolyckor är män, och även bland ”indirekta” dödsoffer (arbetsinducerade sjukdomar som tar liv) är män i klar majoritet.
 • Män dominerar tämligen stort på samhällets bottenskikt; bland hemlösa, narkomaner och på andra sätt socialt utslagna.
 • Pappor har inte samma juridiska rättigheter som mammor, och ses i lagens ögon fortfarande som de sekundära föräldrarna.
 • Med undantag för hjärt-/kärlsjukdomar har män svårare än kvinnor att bli sjukskrivna vid samma symtom – om de alls söker vård…
 • Betydligt fler dör av prostatacancer än av t.ex. bröstcancer varje år, men män har inte tillgång till motsvarande förebyggande screening.
 • Partnervåld mot män osynliggörs i hög grad i den offentliga diskussionen, och det sociala stigmat gör därtill att många utsatta män inte vågar anmäla.
 • Pojkar har svårare att trivas och utvecklas i skolan, trots att de har samma genomsnittliga intelligens och klarar faktiska kunskapsprov lika bra.
 • Öppen misandri i etablerad media är fullt accepterad, och ses snarare som ett tecken på att man är ”socialt medveten” än som den sexism det faktiskt handlar om.

Debattörer och tyckare som säger sig jobba för / värna om jämställdhet, borde se det som en självklarhet att engagera sig även i dessa frågor, och inte bara (men även) i frågor där kvinnor har den sämre sitsen.

Tyvärr är detta dock långt ifrån fallet. Istället finns det de som inte bara tycker att män skall hålla käften, utan som därtill förmedlar den åsikten på ett sätt som garanterat bidrar till ett par av punkterna i listan här ovan. Män och mansrollen må enligt vissa vara roten till allt ont, men nåde de män som bryter normen om att vara tysta, starka och tåliga…

My Vingren om internationella mansdagen

Annonser

november 19, 2013 at 10:56 15 kommentarer

Ohälsa trumfar död?

Aftonbladet Wendela skrev häromdagen om en ny rapport från Arbetsmiljöverket, betitlad ”Belastning, genus och ohälsa i arbetslivet”. I rapporten görs ett par observationer jag skulle vilja kommentera. Nyckelpunkterna sammanfattas så här:

 1. Kvinnor svarar för en större andel av sjukligheten än män; i Sverige hade kvinnor år 2011 ett sjukpenningtal som var 69 procent högre än männens.
 2. Kvinnor har en högre andel sjukskrivningar på grund av besvär i rörelseorganen än män på alla utbildningsnivåer.
 3. Sveriges arbetsmarknad är i hög grad segregerad. Typiska manliga yrken innefattar tunga lyft, arbete med maskiner och fordon, medan typiskt kvinnliga yrken innefattar tunga lyft, repetitiva rörelser och mänsklig kontakt.
 4. Inom könssegregerade yrken skiljer sig mäns och kvinnors uppgifter åt beroende på om det är en mans- eller kvinnodominerad arbetsplats. Kvinnorna har mer av tyngre arbetsuppgifter, såsom lyft, i kvinnodominerade yrken, och mer av lättare stillasittande, repetitiva uppgifter i mansdominerade yrken
 5. Fler kvinnor än män uppger att de har ett psykiskt ansträngande arbete på grund av stress och brist på egen kontroll, särskilt inom vård och omsorg.
 6. Könssegregering på arbetsmarknaden bidrar sannolikt till skillnader i fysisk och mental belastning. Detta kan i sin tur vara en väsentlig förklaring till könsskillnader i förekomst av arbetsrelaterade belastningsskador.

Låt oss beta av punkterna uppifrån och ned:

ETT, TVÅ. Vän av ordning noterar här att ett högre sjukskrivningstal i sig inte behöver vara det samma som värre besvär. Det är ett känt faktum att män generellt sjukskrivs i lägre grad än kvinnor för samma besvär (med vissa specifika undantag, som t.ex. hjärt-/kärlsjukdomar). Låt oss tills vidare ändå anta att kvinnor i högre grad drabbas av arbetsrelaterade förslitningsskador.

Ont i ryggenTRE: Informationen här känns föga förvånande; det vore förvånande om den bilden inte redan stod klar för de allra flesta. Möjligen går det att diskutera huruvida de olika valen är frivilliga eller ”påtvingade” genom rigida könsroller, men det är en annan diskussion.

FYRA. Denna punkt är kanske inte heller av avgörande intresse. Det mest spännande är måhända den antydan om ridderlighet som kan skönjas; om arbetsplatsen är mansdominerad ”skonas” kvinnorna från de tyngsta uppgifterna. (Sedan är det inte säkert att det i slutänden leder till färre kvinnliga förslitningsskador, men ändå…)

FEM. Här blir det dock intressant. Att jobb inom den offentliga sektorn är mer styrda, och därmed orsakar stress genom bristen på personlig kontroll / frihet under ansvar, är knappast förvånande.

Mer förvånande är kanske att rapporten konstaterar att könsskillnaden i upplevd stress inte är stört inom vården – utan för högre tjänstemän och fackspecialister. Vidare noteras att kvinnor generellt rapporterar högre upplevd stress än vad män gör, även vid precis samma arbetsuppgifter.

Det antyder att det kan finnas (jag säger inte att det är så) en könsbaserad predisposition för stresstålighet. Rapporten konstaterar nämligen också att ”det är vanligare bland kvinnor än bland män att i stort sett varje dag ha en känsla av att arbetet inte kan göras bra nog, och att arbetet innebär att man dagligen möter starka känslor från andra”. En sådan skillnad behöver i så fall alls inte vara biologisk, utan kan vara kopplad strikt till könsroller. Män tvingas från ganska tidig ålder att lära sig stå pall för kritik, ifrågasättande och rangmässig underordning på ett sätt som kvinnor förmodligen inte gör.

Det spelar i och för sig mindre roll ifall kvinnor väljer stressiga yrken av fri vilja, och om män som gör samma val blir mindre stressade av förutsättningarna. Går det att förebygga ohälsa bör man sträva efter det, oavsett vilket. Vi noterar alltså att kvinnor lider mer av stress än vad män gör.

SEX. Vad rapportförfattarna menar här, är att även i de fall kvinnor och män har samma tjänstetyp inom samma bransch, tenderar uppgifterna att skilja sig åt. Män får generellt mer av tyngre lyft och att nyttja maskiner, medan kvinnor får lättare men mer repetitiva uppgifter. Just när det gäller förslitningsskador verkar detta slå hårdare mot kvinnor, varför det eventuellt vore värt att se över hur arbetsuppgifter fördelas mellan könen.

Jag skriver ”eventuellt” av en anledning. Jag återkommer till vilken, men först en summering av vad vi lärt oss så långt:

Kvinnor sjukskrivs i högre utsträckning än män för arbetsrelaterade förslitningsskador. Även om en del av skillnaden skulle kunna bero på att män har en högre tröskel för att bli sjukskrivna, bör det antas att det ändå finns en reell skillnad. En stor (möjligen den största) orsaken är att kvinnor utför mer repetitiva uppgifter, huvudsakligen på grund av fria yrkesval, men tillsynes även på grund av könsbaserad tilldelning av uppgifter inom specifika yrken. Andra tydliga faktorer är större (upplevd) stress, samt arbetsstationer anpassade för män. Fysiologiska skillnader kan också spela in, men verkar göra det i tämligen liten utsträckning.

Slutsatsen jag personligen drar är att en uppenbar konkret åtgärd vore att arbetsstationer /-moment i högre utsträckning borde utformas könsneutralt. I övrigt återstår bara en diskussion kring huruvida kvinnor söker sig till de yrken som idag är kvinnodominerade av fri vilja eller ej (ett ämne för en annan text än denna).

…ja, och så brasklappen ovan – det där med att arbetsgivare eventuellt bör se över vilket kön som åläggs vilka uppgifter inom samma tjänstetyp. Min reservation bottnar inte i att jag struntar i om kvinnor utsätts för förslitningsskador, utan i att jag inte ser det som en given förbättring för kvinnor som grupp ifall fördelningen av uppgifter jämnades ut. Hur är det möjligt, undrar ni kanske?

Jo, även om den aktuella rapporten från Arbetsmiljöverket känns genomarbetad och tillförlitlig, bortser den nämligen från en i sammanhanget högst relevant faktor: arbete med livet som insats. Det är nämligen inte kvinnor som dör på sina poster, utan män. Ser man till direkta dödsolyckor på arbetsplatsen, har de senaste två årtiondena uppvisat en ganska stabil ratio på 10:1 – en död kvinna på tio döda män, med faktiska tal kring 50 manliga dödsoffer och 5 kvinnliga. Längre bakåt i tiden har andelen förolyckade män varit än högre.

Okej, kanske du tänker, det är ju illa, men 50 personer är trots allt inte så många om man jämför med de tusentals som varje år får sin livskvalité nedsatt av förslitningsskador? Tja, så kanske man kan se det, men det är fortfarande inte hela bilden. Även när det gäller ”indirekta” dödsfall som kan anses arbetsrelaterade, finner man att betydligt fler män än kvinnor mister livet. Se grafen här under; cirka 550 av de 800 årliga dödsfallen (ungefär 69%) utgörs av män, mot 250 för kvinnor.

Arbetsrelaterade dödsfall per kön

Det faktum att arbetsfördelningen (både genom frivilliga val och genom arbetsgivarens tilldelning av uppgifter) skiljer sig åt mellan könen resulterar alltså kanske i fler kvinnor med förslitningsskador – men också i att ungefär 350 fler män än kvinnor varje år dör på grund av sitt arbete. Inte för att förringa plågan av att behöva leva med kronisk smärta – men hur många hade hellre varit döda än haft värk i nacke och axlar…?

Ett avslutande ord: missförstå mig inte nu. Den här texten handlar inte om att vi inte skall försöka förhindra kvinnliga förslitningsskador; visst skall vi det. Den handlar heller inte om att måla upp ett manligt ”offerperspektiv”, där män drabbas värst. ”Värst” är en definitionsfråga, och vem det är mest synd om en diskussion som förmodligen inte leder till något meningsfullt.

Vad jag vill ha sagt är bara att lika lite som det är synd om män (som grupp), lika lite är det synd om kvinnor (som grupp), åtminstone utifrån arbetsrelaterad ohälsa räknat. Det skulle nämligen inte förvåna mig om någon – givet dagens diskussionsklimat – tar den aktuella rapporten som intäkt för att påstå att kvinnor är förtryckta, i och med att de tvingas utföra repetitiva, slitsamma uppgifter just för att de är kvinnor. Även om det sista påståendet på sätt och vis kan sägas vara sant, innebär det ”förtrycket” i så fall också att ett par hundra kvinnoliv varje år skonas på bekostnad av manliga dito.

Värt att komma ihåg, kanske…?

oktober 26, 2013 at 16:49 8 kommentarer


Som Peter Steele formulerade det: "Don't mistake lack of talent for genious". Den här bloggen lämnar inga kvalitetsgarantier...

Något intressant att säga till mig personligen? Maila mig!

Logga in

Senaste inläggen

@Certatio_WP

Fel: Twitter svarade inte. Vänta några minuter och uppdatera den här sidan.

Kategorier

Arkiverat

"I am always ready to learn, although I do not always like being taught."
- WINSTON CHURCHILL

"Two things are infinite: the universe and human stupidity, and I'm not sure about the former."
- ALBERT EINSTEIN

"The trouble with having an open mind, of course, is that people will insist on coming along and trying to put things in it."
- TERRY PRATCHETT

"However beautiful the strategy, you should occasionally look at the results."
- WINSTON CHURCHILL

"Human beings, who are almost unique in having the ability to learn from the experience of others, are also remarkable for their apparent disinclination to do so."
- DOUGLAS ADAMS

"The infliction of cruelty with a good conscience is a delight to moralists - that is why they invented Hell."
- BERTRAND RUSSELL

"You have enemies? Good. That means you've stood up for something, sometime in your life."
- WINSTON CHURCHILL

"All generalizations are false, including this one."
- MARK TWAIN

"The presence of those seeking the truth is infinitely to be preferred to the presence of those who think they've found it."
- TERRY PRATCHETT

"If you have ten thousand regulations you destroy all respect for the law."
- WINSTON CHURCHILL

"In the beginning the Universe was created. This has made a lot of people very angry and has been widely regarded as a bad move."
- DOUGLAS ADAMS

"Everything that every individual has ever done in all of human history establishes the minimum boundary of the possible. The maximum, if any, is completely unknown."
- JOHN TOOBY

Publiksiffra

 • 86 537