Jag, högerextremisten?

mars 23, 2013 at 16:52 13 kommentarer

Det är lite lustigt, egentligen, det där med att jag tydligen är högerextremist, trots att jag inte vill åsiktsregistrera någon (vilket, som ni snart kommer att märka, inte är sant för samtliga av mina meningsmotståndare). Mer om det strax, men först lite bakgrund till dagens ganska omfattande inlägg:

Via bloggen Ekvalist snubblar jag över en rapport  betitlad ”Hvordan motarbeide antifeminisme og höyreekstremisme”. Rapporten är resultatet av nyligen arrangerade seminariet ”Maskulinitet, antifeminisme og fremmedfiendtlighet” anordnat i samarbete mellan Nordiska Ministerrådet, norska jämställdhetsorganisationen Reform samt norska Barne-, Likestillings- og Inkluderingsdepartementet.

Även om jag ofta engagerar mig ganska frikostigt i genus- och jämställdhetsfrågor, särskilt de som rör mäns rätt att inte utpekas som det ”onda” könet, brukar jag försöka ha distans till det hela och inte låta ämnena bli för personliga. Därför är det en ovanlig känsla som infinner sig när jag läser rapporten, eftersom jag på allvar blir en smula mörkrädd. Min motvilja mot att utpekas som en priviligierad förtryckare enbart på grund av mitt kön föreslås klassas som extremism, och därmed utgöra ett rimligt föremål för åsiktsregistrering.

”Nu överreagerar du bara”, tänker säkert många av er. Till en början skulle man onekligen kunna tro det. Rapporten är absolut inte helt av ondo, utan innehåller tvärtom flertalet passager, ambitioner och synsätt jag ställer mig bakom. Jag instämmer i att sann extremism är rimlig att vilja stävja, att hot mot någon på grund av dennes åsikter i genusfrågor är förkastliga, samt att främlingsfientlighetens framsteg i nord-/västeuropa bör tas på allvar.

Jag uppskattar även de partier i rapporten som på allvar adresserar mansfrågor på ett juste sätt, för det finns sådana. Se t.ex. punkterna 5 och 6 i den engelska sammanfattningen av slutsatserna (sidorna 35-36), där det faktiskt konstateras att en ”positiv manlighet” måste lyftas fram, samt att pojkars problem i skolan och marginaliserade män på samhällsbotten inte får ignoreras. Avslutningsvis (för den här sektionen) blir jag varm inombords av följande ord från Katarzyna Wojnicka:

I vår iver etter å forebygge backlash mot feminisme og likestilling, må vi imidlertid ikke sette alle som snakker om menn og likestilling i samme kategori som de som mener kvinner skal tilbake til kjøkkenbenken.

Tack för det! Så långt ser det alltså helt okej ut. Nu till några av de många anledningar till att jag känner mig seriöst oroad över det faktum att en så viktig instans som Nordiska Ministerrådet står bakom denna rapport:

Antifeminisme, rasisme, islamofobi og innvandringsmotstand overlapper og har fellestrekk. Ekspertene ga derfor uttrykk for at antifeminisme må være en del av analyserammen for å forstå motstanden mot dagens flerkulturelle og likestilte samfunn.

Beep! Larmet för ”guilt by association” ljuder i högan sky. Personligen är jag pro-liberalfeminism, eftersom jag är för lika rättigheter och skyldigheter för könen, men anti-radikalfeminism, eftersom jag är emot kollektiv skuldbeläggning och inte anser det bevisat att män som grupp förtrycker kvinnor. Att då anse att jag har mer gemensamt med rasister än med jämställdhetsivrare känns orimligt.

...och här ser vi Pär Ström och Pelle Billing på grabbkväll med de övriga icke-radikalfeministerna."Eller inte.

”…och här ser vi Pär Ström och Pelle Billing på grabbkväll med de övriga icke-radikalfeministerna.”
Eller inte.

Vi anbefaler at regjeringene i de nordiske landene oppretter lavterskeltjenester for rapportering av antifeministiske og ekstremistiske trusler og trakassering. Tjenesten bør særlig rette seg mot kvinner som er utsatte fordi de deltar i det offentlige ordskiftet både i nasjonale og lokale medier, og menn og kvinner som støtter feminisme og likestilling.

Varför särbehandla? Givetvis bör hot och trakasserier fördömas och bekämpas, men är det verkligen rimligt att särlagstifta för att skydda personer av endast den ena åsikten? Om man tycker att diskussionsklimatet på Internet fordrar skärpta åtgärder mot hot (och det kan jag möjligen köpa) varför då inte helt enkelt skärpa lagstiftningen rakt av? Varför skall de som utsätts för hot på grund av en viss åsikt ha bättre skydd från samhället än andra?

I min värld är ett olaga hot lika olagligt vare sig det riktar sig mot en vänsterpartist eller en sverigedemokrat, mot Pär Ström eller Maria Sveland. Självklart skall Maria Sveland inte behöva tolerera att hotas med våldtäkt för att hon framlägger radikalfeministiska teser, men i rimlighetens namn skall väl Pär Ström inte heller behöva tolerera hot om misshandel för att han säger emot?

Tror jag att manliga antifeminister generellt utsätts för lika många/grova hot som kvinnliga radikalfeminister? Nej. Det är dock inte vad det handlar om – det handlar om att likhet inför lagen skall gälla alla, annars faller liksom begreppet. Det föreslagna skyddet exklusivt för en given åsikts förespråkare (och den resulterande friheten att begå övertramp mot den motsatta åsiktens förespråkare) vore ovärdigt en sann rättsstat.

PRESSEN MÅ IVARETA SITT ANSVAR. Vi har både gode og dårlige eksempler på hvordan pressen har lagt til rette for debatt med aktører med antifeministiske synspunkter. Pressen må sørge for at de har kompetanse til å møte ekstreme aktører uten å legitimere dem, eller sidestille dem med feministiske og likestillingsorienterte stemmer.

Said what? Här dras alltså parallellen mellan ”antifeministiska synpunkter” och ”extrema aktörer”, vilket i sig är illa nog (eftersom det inte alls behöver vara sant). Det riktigt obehagliga är dock uppmaningen till pressen att inta en partisk position, där en viss åsikt skall ges företräde eftersom den sägs vara ”rätt”. (Notera att det här inte handlar om att motverka hot, utan endast om att motverka debatt.)

ANTIFEMINISME ER MOTSTAND MOT FEMINISME OG LIKESTILLING. Feminisme kan forstås som tanken om at det eksister en strukturell ulikhet mellom kjønnene, at denne ulikheten ofte favoriserer menn, og at det er nødvendig med tiltak for å utjevne ulikheten.

Antifeminister yter motstand mot feminisme, og begrunner motstanden med påstander om at det enten ikke finnes strukturelle ulikheter mellom kvinner og menn, at de strukturelle ulikhetene nå er blitt utjevnet, eller at de strukturelle ulikhetene i hovedsak favoriserer kvinner. […] Sentralt i en antifeministisk ideologi er en enkel forståelse av makt. Makt betraktes som et nullsumspill: når kvinner får mer makt, må menns makt bli tilsvarende redusert.

Praktiskt, eller hur? Är det verkligen bara jag som ser det som problematiskt att personer som livnär sig på att propagera för en viss världsbild, ensamma tar sig rätten att definiera vad deras meningsmotståndare egentligen menar och står för? Risk for bias, much?

Personligen tror jag att det finns hämmande sidor av våra könsroller som slår primärt mot kvinnor, absolut, och att det är värt att försöka ändra på det. Vidare tror jag inte alls att det handlar om ett ”nollsummespel”, och att jag som man skall behöva motverka kvinnlig frigörelse för att ”freda mig själv”. Dock tror jag att det finns (i princip lika många) hämmande sidor hos samma könsroller som slår primärt mot män, och att den totala balansen här i vår sekulära västvärld faktiskt är rätt jämn. (Lite kort om varför hittar ni HÄR.) Detta räcker alltså för att jag enligt rapportens definition är att anse som antifeminist, och därmed som extremist.

I antifeministisk ideologi står den hvite heterofile mannen i en truet særstilling. Antifeminisme betrakter kvinner, homo- og bifilemenn og mennesker med en annen etnisk og kulturell bakgrunn som minoriteter, som de må hindre fra å ta del i eller overta det de anser som den heterofi le hvite mannens privilegier.

Åh fan, är det så? Då är det ju synnerligen slarvigt av mig att här på Certatio vid upprepade tillfällen propagera för HBT-personers rättigheter, och emot rasism och främlingsfientlighet! Tydligen innebär min motvilja mot att erkänna (enligt mig obevisade) ideologiska teser att jag utan samvetskval kan tillskrivas vilka osympatiska åsikter som helst. ”Demonisering” är en term som passar väl, och om någon kan ge ett exempel ur historien på när den typen av retorik har fallit väl ut, får ni gärna tipsa mig. Jag väntar.

Vi bør arbeide spesielt opp mot sårbare grupper og tilby et alternativt forklaringsrammeverk på deres utfordringer. Disse gruppene inkluderer unge menn, menn i og etter en skilsmisseprosess, og menn som opplever isolasjon og marginalisering fra samfunnet. Mange som inntar antifeministiske standpunkter har de samme riskofaktorene som karakteriserer de som rekrutteres inn i andre ekstreme bevegelser.

Det här är inte dumt i sig, utan tvärtom korrekt och till och med värt att uppmuntra. Det är ett faktum att unga män som känner sig marginaliserade är betydligt mer benägna att söka sig till gemenskapen hos extrema grupperingar. Dock hade det kanske varit värt att fundera över om radikalfeminismens propaganda om ”män som våldsamma, okultiverade förtryckare” primärt motverkar känslor av marginalisering, eller bidrar till dem?

Fler män måste utmana destruktiva normer för maskulinitet. Vi måste bistå med strategier, uppmana till handling och visa hur jämställdhet gynnar männen själva.

Helt okej för mig. Dock har jag aldrig stött på ett fenomen som i lika hög grad som radikalfeminismen förstärker bilden av maskulinitet som destruktiv. Synd då att man tydligen är extremist om man försöker antyda att andra infallsvinklar kanske vore nyttiga…

De sier ”du skal holde kjeft” og ”du skal ikke skrive”. Den alvorlige konsekvensen er at mange faktisk gjør det. Og det kan man faktisk forstå: de orker ikke mer. Når dette skjer er truslene blitt et demokratiproblem, fordi de får stemmer til å stilne.

Silenced manOrden här ovan är Maria Svelands, en av rapportens författare. Hon har fått emotta många synnerligen obehagliga hot, och även om jag inte uppskattar hennes ofta polemiska och ibland direkt misandriska ton, är det inget som ursäktar dessa brottsliga handlingar. Jag håller alltså helt med henne om att det är ett demokratiproblem när folk tystas genom hot. Vän av ordning frågar sig då om det inte också är ett demokratiproblem när vissa åsikter utan fog förknippas med ”högerextremism” (vilket Sveland själv bidragit till) eller när media ombeds vara behjälplig med åsiktscensur?

We recommend that the Nordic governments charge a state body, a private or voluntary organisation with the task of continually mapping the extent and development of antifeminism online and in other fora.

Minns att det enligt rapporten räcker med att säga emot tesen om ett strukturellt, manligt maktövertag (extra väl synligt bland våra härbärgen, fängelser, LVM-hem och Situation Stockholm-försäljare, förmodar jag?) för att räknas som antifeminist. Följaktligen finner jag mig själv inkluderad i den grupp som är aktuell för ovanstående – tämligen klockrena definition av – åsiktsregistrering.

Det spelar ingen roll att jag propagerar emot rasism, för HBT-rättigheter, emot religiöst grundat kvinnoförtryck och för bredare könsroller. Det spelar heller ingen roll att jag tämligen uppenbart skulle kunna sorteras in som en klockren liberalfeminist. Det faktum att jag öppet opponerar mig mot det radikalfeministiska tankegodset räcker för att dess förespråkare skall vilja stämpla mig som högerextremist.

Det oroar mig. Det borde oroa er också.

TILLÄGG: Norska Dagbladet skriver också om denna rapport. Vi kan väl kanske säga att de inte riktigt intar den för svenska medier typiska linjen

Entry filed under: Hat & Fördomar, Jämställdhet & Genus. Tags: , , , , , , , , , .

Varför skall jag ”svika manligheten”? Eurabia är ett falsarium

13 kommentarer

 • 1. Tobbes Medieblogg  |  mars 23, 2013 kl. 18:07

  Ja, du ser Certatio, hur lätt man blir stämplad som så kallad högerextremist. Tänk även på det när du slänger dig med uttryck som ”främlingsfientlig” och ”rasist”… Personligen blir jag ibland lockad att ”ta tillbaka” (som det brukar heta) ordet högerextremist och använda det själv….

  • 2. certatio  |  mars 23, 2013 kl. 20:20

   Hej Tobbe. Du har rimligen ett av dessa två tänkbara syften med din kommentar:

   1) Att försöka få mig att känna sympati med dig, nu när jag också fått känna på ”extremiststämpeln”.

   För det första bör du i så fall vara medveten om att det i sig inte är något nytt under solen. Jag har vid upprepade tillfällen kallats kvinnohatare och annat mysigt för att jag har ”fräckheten” att inte finna mig i den tillskrivna förtryckarrollen. Det stör mig inte så mycket; folk utan argument skräms och smutskastar, och det lär (tyvärr) knappast ändras.

   Det som är nytt här är ett seriöst försök att få tillstånd en ”kriminalisering” av motargumenten mot en viss politisk / ideologisk linje, där man även uttryckligen ber media att hjälpa till med censur. Detta ser jag som synnerligen allvarligt.

   Den ”sympati” du vill vinna från mig har du i så fall på sätt och vis redan fått. Jag tycker att flertalet av de synsätt och förhållningssätt du och SD förespråkar är obehagliga och skadliga för samhället, men jag försvarar er rätt att framföra dem likafullt. Trakasserier av SD-medlemmar, vare sig det är privat eller i deras egenskap av yrkesmän, fackliga ombud eller annat, är strikt förkastliga. Likaså är mediecensur av vissa politiska förslag (så länge dessa inte rent konkret utgör hets mot folkgrupp) högst olyckligt.

   Jag ser det alltså inte som juste att kalla alla invandringsmotståndare för ”extremister”, eftersom det finns gradskillnader av den åsikten också. Sedan är det, för den som faktiskt kan sin SD-kunskap, uppenbart att det finns fler ”riktiga” högerextremister inom SD än inom något annat riksdagsparti, men det innebär inte att alla är det.

   2) Du vill påvisa att jag är lika orättvis mot dig, som Nordiska Ministerrådet är mot mig.

   Om detta är din infallsvinkel, missar du målet ganska grovt. Det med dig och din blogg jämförbara hade varit om jag hade konstaterat att kvinnor hade medfödda/inneboende egenskaper som innebar att de kunde ses som av lägre människovärde, anklaga dem för (om inte allt så åtminstone) det mesta ont som sker i vårt land, och därefter gråta ut när någon tycker att jag är extrem.

   Nu är det som bekant inte fallet. Jag konstaterar att jag ogillar åsikterna som förs fram av vissa/flera radikalfeminister, dvs. företrädare för en specifik åsiktsströmning som angriper folk på kollektivistiska grunder (manligt kön), men jag kontrar inte själv med svepande, kvinnofientliga generaliseringar mot ett helt kön.

   Det du gör på din blogg, däremot, är tyvärr inte enbart att t.ex. argumentera emot (militant) wahhabitisk islam – ett åtagande där du faktiskt skulle ha mitt medhåll, eftersom jag motsätter mig all militant religion – utan istället kommer du med nedlåtande, fientliga kommentarer och påståenden mot hela etniska/kulturella grupper så som muslimer och romer.

   Skillnaden är alltså att jag försvarar rätten hos en grupp (män) att slippa bli oförtjänt angripen, medan du delar ut sådana oförtjänta kollektiva angrepp.

   • 3. Tobbes Medieblogg  |  mars 24, 2013 kl. 06:38

    Nej, i själva verket var det ett tredje, långt oskyldigare syfte. Jag kunde bara inte låta bli att, med glimten i ögat, säga något om det faktum att även du blivit kallad högerextremist. Funderade även på någon komisk kommentar om att du är välkommen in i värmen hos oss…tja, jag tyckte helt enkelt det var lite ironiskt att den store humanisten Certatio hamnat i samma fack som den store högerextremisten Tobbe, men man kan ju ha olika humor.

    För att vara lite allvarlig, har jag inte så mycket att invända mot din punkt 1. Däremot pekar din punkt 2 på själva kärnan som jag försökt förklara för dig på olika sätt, men ännu inte nått fram med. Jag hävdar fortfarande inte att olika folkslag har olika medfödda egenskaper, än mindre att de skulle ha olika grader av något slags människovärde. Överhuvudtaget bygger inte mitt resonemang på individers eller gruppers värden i någon filosofisk mening, utan helt och hållet på vad jag tror att de invandringspolitik/demografisk förändring får för inverkan på samhället. Jag får återigen försöka med någon slags liknelse:
    Det finns de som tror att det inte sker en global uppvärmning. Det finns de som menar att det visst sker. Av dessa menar de flesta att det beror på människans påverkan osv osv. Detta verkar gå att diskutera utan känslorna fullständigt spårar ur. Ok, jag är inte alltför aktiv i just den debatten, men jag har svårt att tänka mig att sådana diskussioner direkt urartar i vem som hatar naturen, vem som hatar luften, vem som är ondast osv.
    Jag tror alltså att vår nuvarande invandring på sikt kommer att rasera samhället, på grund av A, B och C. Du tror inte det.

    Visst, jag förstår att det handlar om människor, men det gör all politik, och all politik skall kunna diskuteras. Som individer berörs vi alla av människoöden, till och med jag, men jag menar att en stat och en regering skall agera mer rationellt än så.

    • 4. certatio  |  mars 24, 2013 kl. 10:45

     Nja, jag vet inte… När du kallar mig ”den store humanisten” låter det aningen nedlåtande, mer än humoröst. Lite som om du fortfarande tror att jag mest paraderar runt med ”PK-fina” åsikter som en front, som om de inte verkligen vore mina egna och riktiga. Men för all del, det är svårt att utläsa ”glimtar i ögat” i skrift, så låt gå för det.

     Jag har inte kallat utmålat dig som ”den store högerextremisten”, eller ens sagt att du är ”extrem”. Jag tycker inte att du är extrem, men jag står fast vid att du på din blogg sprider rasistiskt tankegods, och föredrar nog att stanna utanför snarare än att komma in i den ”värme” du företräder.

     Det finns de som tror att det inte sker en global uppvärmning. Det finns de som menar att det visst sker. […] Detta verkar gå att diskutera utan känslorna fullständigt spårar ur. […] Jag har svårt att tänka mig att sådana diskussioner direkt urartar i vem som hatar naturen, vem som hatar luften, vem som är ondast osv.

     Jag håller som sagt med om att det är för vanligt förekommande med stigmatisering av de som har en ”avvikande” åsikt i invandringsfrågan (vilket det ju faktiskt är, eftersom majoriteten av svenska folket inte stöder ett strypt flyktingmottagande).

     Dock kan man ju argumentera på olika sätt. När du kommenterar här är du väldigt vältalig och trevlig i din framtoning, Tobbe. Hade det på riktigt handlat om vad som utgör ett rationellt ekonomiskt / samhällsnyttigt agerande av staten, hade du alltså framstått som värd att lyssna på. Tyvärr verkar det som om din ”trevliga” framtoning är en front, ett skickligt retoriskt spel för gallerierna.

     På din blogg skriver du t.ex. att det är rimligt att tunnelbane-förare ber alla romer att lämna tåget, eftersom man ju ”vet” att alla romer bara tigger och stjäl. Då handlar det inte längre om invandringspolitik, utan om ren och skär rasism. Du må vara en skicklig retoriker, Tobbe, men dina sanna åsikter i de här frågorna lyser igenom likafullt.

     Jag rundar av detta meningsutbyte med ett klockrent lästips, om det är så att du nu (mot förmodan?) vågar utmana din världsbild:

     Saunders, Doug – The Myth of the Muslim Tide

     Ett måste för alla som vill diskutera islams inflytande på den västerländska kulturen!

    • 5. Tobbes Medieblogg  |  mars 24, 2013 kl. 17:36

     Det var det värsta – antingen är jag oteknisk (fullt möjligt) eller så kan man verkligen stoppa meningsutbyten i WordPress. Hm, måste lämna Blogspot så småningom. Men ok, jag svarar på mig själv, så jag hinner bemöta lite av det du svarade, så kan vi låta det vila sedan….

     Japp, alltid svårt med ton, ironi osv i text. ”Den store humanisten” var inte alls nedlåtande menat, det var lite skämtsamt om oss båda, där skämtet alltså dels skulle bestå i vår storhet, dels i att vi nu tillhör samma skara. Jag har tidigare medgivit att jag förstått att du verkligen menar det du skriver om förfäran inför SD, människosyn osv, så nej, jag kallar dig inte posör. På samma sätt är min oförståelse inför invandringsliberaler helt äkta, så jag läser dina inlägg med öppet sinne.

     Nja, jag är nog ganska trevlig även irl. Jag ser heller ingen anledning att vara otrevlig här, varför skulle jag vara det? Jag fick gå tillbaka till mitt inlägg för att se vad jag egentligen skrev angående den där tågincidenten, eftersom jag har svårt att tänka mig att jag tyckte det var ok att dela in människor i etniciteter på det sättet. Vad jag menade i inlägget, och jag trodde framgick, var att tunnelbanekonduktören i fallet troligen avsåg en specifik skara av just tiggare eller ficktjuvar, och att det därför var överdrivet att reagera som om han gjorde några större ideologiska utläggningar. Visst, det absolut bästa skulle förstås ha varit att säga att kan damen med röd tröja, herrn med grå tröja osv lämna vagnen istället för ”gypsies”.

     Som du förstår har jag ingen anledning att på något sätt maskera några hemliga åsikter. Jag tycker nog att du ofta drar lite väl långtgående slutsatser av mina inlägg; om inte som fan läser bibeln, så åtminstone lite väl snabb att skruva upp åsikter jag faktiskt inte uttryckt. Så här citerar du från min blogg:
     ”På din blogg skriver du t.ex. att det är rimligt att tunnelbane-förare ber alla romer att lämna tåget, eftersom man ju ”vet” att alla romer bara tigger och stjäl.”
     Så här står det:
     ”Som alla förstår var förarens uppmaning inte baserad i någon ideologi kring etniska grupper, utan han ville antagligen bli av med tiggare och ficktjuvar från vagnen”
     På slutet har jag sedan en liten fundering kring gruppen och diskriminering. Och absolut, jag har sedan länge gjort klart att jag menar att vi ibland måste diskutera i termer av grupper, flöden, volymer osv, och att vissa grupper är mer svårintegrerade än andra. Men absolut ingenstans står att ”man vet att alla romer bara tigger osv”! Det är möjligt att du ser alltsammans som rasism, men för mig är det en avsevärd skillnad.

 • 6. Ekvalist  |  mars 23, 2013 kl. 20:01

  Intressant och sympatiskt skrivet! Tack för länken. Du har läst rapporten mer noggrant än jag ser jag. Håller med om att tendenserna är oroande. Könsmaktsfeministerna i rapporten vill inte ha dialog utan repression och förbud.

 • 7. Claes-Peter  |  mars 23, 2013 kl. 23:46

  Jämför status och eftermäle mellan de bruna quislingarna och de röda quislingarna. Till och med regeringen Reinfeld försöker skydda kommunistquislingarna och blockera publiceringen av STASI-akterna. Och snart har vi ännu ett varv om drottings Silvias pappa, som de facto räddade livet på en jude. Han köpte till underpris, visst – men vad skulle ägaren ha haft för nytta av sina tillgångar i lägret eller gaskammaren?

  Så de som hyllade Sovjet och Kina och Kambodja och Nordkorea och Vietnam är fortfarande hjältar, Guillou kan påstå att de länder som erövrades av muslimerna längtade efter att få byta tro och regim, korstågen är en av värdshistoriens värsta krigsbrott medan erövringen av de grekiska staterna, Indien, Persien, Bysans, Spanien, Balkan osv är och förblir stora välgärningar. 100 kr i löneskillnad mellan en man och en kvinna är värre än könsstympning, tvångsäktenskap och hedersmord. Skjuter Israel eller USA en muslim gråts det floder i alla media, men bilbomber på marknader eller i moskeer som tar hundratals liv förbigås med taktfull tystnad.

  De vita utmålas som slavhandlare – men det var muslimer som rövade bort miljoner svarta afrikaner, och som sålde en del av dem till de vita. De så kallade barbareskstaterna i Nordafrika hade hundratusentals européer som slavar, och slaveriet avskaffades inte förrän på 1960-talet i Mellanöstern. Fast det påstås att man håller hundratusentals människor som slavar fortfarande i länder som Mauretanien.

  Enligt SR P1 idag, höll en muslimsk predikant – i Sverige! – nyligen en predikan, där han slog fast att en man har bara rätt att ha sex med de kvinnor SOM TILLHÖR HONOM! Journalisterna kunde inte dölja att det handlade om ”krigsfångar i rättfärdiga krig för att försvara tron” som var de åsyftade sexslavinnorna – men ingen nämnde att civilpersoner enligt genèvekonventionerna inte kan tas som krigsfångar – de kidnappas enligt lagen. Och det är dessutom förbjudet att utnyttja krigsfångar, även för sexuella ändamål. Så vi får snart utlysa ännu fler konferenser om islamofobi, rasism och främlingsfientlighet, förslagsvis med missionärer från de länder som världens fredligaste religion, kombinerat med en kultur vida överlägsen de européiska, har förvandlat till paradis som ska bli ett föredöme för oss dumma, barbariska fascister.

  De flesta av världens folk har lydit under förtryckare under någon period genom historien . men frågan är väl, om något folk någonsin har varit underkastade så dumma och okunniga och uppenbart, skamlöst lögnaktiga förtryckare som vi, det svenska folket i dessa dagar? Vi beordras ju dagligen att vara idioter!

  • 8. certatio  |  mars 24, 2013 kl. 00:10

   Claes-Peter, det där var kanske off-topic i överkant, tycker du inte? Eller menar du verkligen att en distinkt anti-muslimsk kommentar har med ämnet för inlägget att göra?

   Nåväl. Jag tror knappast att så många Nordkorea-hyllare ses som hjältar. Jag skulle heller inte säga att medierna ”gråter floder” över t.ex. Israels förbrytelser mot palestinierna, eller att de blundar för islamistiska fundamentalisters terrordåd. Inte heller tror jag vi kan hitta särskilt många som ser marginella löneskillnader som värre än könsstympning….

   Lite bättre verklighetsförankring kanske inte skulle skada?

   Mitt inlägg handlade om vikten av att motverka censur, så jag tänker inte hindra dig från att uttrycka dina åsikter om islam/muslimer bara för att jag inte riktigt gillar din ton. Dock tänker jag be dig att hålla dig lite mer till ämnet, ok? Tack.

 • 9. Malte Skogsnäs  |  mars 24, 2013 kl. 14:42

  ”Högerextremister” är vi (visst) allihopa, allihopa, allihopa. ”Högerextremister” är vi (visst) allihopa, du med! Jag med, och du med!

 • 10. certatio  |  mars 24, 2013 kl. 20:13

  @Tobbe

  Nejdå, du är inte oteknisk, och har heller inte blivit hindrad (mer än någon annan). Bloggen är inställd på att tillåta kommentarer i 4 led (original, svar, ny kommentar, nytt svar) och sedan är det stopp. Jag brukar känna att har man inte kommit i mål vid det laget blir det oftast rundgång ändå…

  När det gäller vad du egentligen menade med det av dina inlägg jag länkade låter jag var och en avgöra själv. Om du tror att de flesta inte skulle mena att din avsikt visst är att angripa romer som grupp (bara avslutningen på inlägget avslöjar ju det rätt tydligt) hoppas du nog på lite mycket.

  Sedan kunde jag naturligtvis sitta och plocka fram fler exempel på rätt tydlig rasism och/eller främlingsfientlighet, men jag tänker inte öda tid på att skriva folk på näsan. Folk får väl besöka din blogg och bilda sig en egen uppfattning om din riktiga agenda om de så önskar; min tolkning kvarstår dock.

  @Malte

  Humor! 🙂

 • […] Såväl Certatio (citerad ) som Susanna Varis och Ekvalist har kommenterat rapporten vilken även uppmärksammats av Norska Dagbladets Kjetil Rolness under rubriken ” Sensur av feminismekritikk” […]

 • […] Certatio – Jag högerexremisten? […]

 • 13. Adam Bek  |  mars 25, 2013 kl. 23:54

  Jag delar inte din åsikt att punkt 5 och 6 adresserar mansfrågot på ett ”juste sätt”. Tvärtom är slutsatserna försåtliga. Båda punkterna antyder att hela problemet bottnar i ”maskuliniteten”. Det är en standardmässig feministisk floskel som dyker upp i ständigt nya skepnader, nämligen att det är fel på mannen och mannen måste ändra sig. Ofta oklart hur. Det brukar handla om att låta bli att misshandla och våldta vilket de flesta män inte gör i vilket fall som helst. Ibland handlar det om att sluta sitta bredbent eller om att sitta ner och kissa. Det finns ingen substans i ”problematiserandet” av maskulinitet. Problemet sitter helt enkelt inte i någon magisk maskulinitet. Hela tankefiguren är en enda fet stereotyp.

  Punkt 6 har dessutom en nedlåtande syn på män som inte delar den stipulerade feministtrosbekännelsen. Det är liksom synd om dem, de fattar inte bättre.

  Obehagligt maktspråk från maktens korridorer.


Som Peter Steele formulerade det: "Don't mistake lack of talent for genious". Den här bloggen lämnar inga kvalitetsgarantier...

Något intressant att säga till mig personligen? Maila mig!

Logga in

Senaste inläggen

@Certatio_WP

Fel: Twitter svarade inte. Vänta några minuter och uppdatera den här sidan.

Kategorier

Arkiverat

"I am always ready to learn, although I do not always like being taught."
- WINSTON CHURCHILL

"Two things are infinite: the universe and human stupidity, and I'm not sure about the former."
- ALBERT EINSTEIN

"The trouble with having an open mind, of course, is that people will insist on coming along and trying to put things in it."
- TERRY PRATCHETT

"However beautiful the strategy, you should occasionally look at the results."
- WINSTON CHURCHILL

"Human beings, who are almost unique in having the ability to learn from the experience of others, are also remarkable for their apparent disinclination to do so."
- DOUGLAS ADAMS

"The infliction of cruelty with a good conscience is a delight to moralists - that is why they invented Hell."
- BERTRAND RUSSELL

"You have enemies? Good. That means you've stood up for something, sometime in your life."
- WINSTON CHURCHILL

"All generalizations are false, including this one."
- MARK TWAIN

"The presence of those seeking the truth is infinitely to be preferred to the presence of those who think they've found it."
- TERRY PRATCHETT

"If you have ten thousand regulations you destroy all respect for the law."
- WINSTON CHURCHILL

"In the beginning the Universe was created. This has made a lot of people very angry and has been widely regarded as a bad move."
- DOUGLAS ADAMS

"Everything that every individual has ever done in all of human history establishes the minimum boundary of the possible. The maximum, if any, is completely unknown."
- JOHN TOOBY

Publiksiffra

 • 87 197

%d bloggare gillar detta: